Xuồng Cắt Lái KGC 4,6m

Xuồng  truyền thống của người dân Nam Bộ đã được KGC cải tiến để gắn thêm máy, giúp người dân có thể chạy xa và...

Xem thêm